Monitoring pożarowy - Jaworzno/Mysłowice.

Miejski System Monitoringu Pożarowego

Kto odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe obiektu ?

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku,obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

 • wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

 • zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń pożarniczych i ratowniczych, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

 • przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

 • zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu - ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych. Większość wymogów ma na celu ochronę pracowników, osób przebywających w budynkach, obiektach. Ubezpieczyciel w przypadku wzrostu ryzyka powstania pożaru może wymagać dodatkowych zabezpieczeń - w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego może odmówić wypłaty ubezpieczenia.


Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych sprawują z mocy ustaw komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej mają uprawnieni strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby upoważnione przez komendanta wojewódzkiego.

Osoby prowadzące kontrolę w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, mają prawo do nakładania grzywny w drodze postępowania mandatowego. Natomiast komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:

  - nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,

  - wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

  Ze względu na poprawę bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta Jaworzna oraz zwiększających się wymagań pożarowych na początku roku 2013 zmodernizowano bazę urządzeń transmisyjnych. Modernizacja zwiększyła niezawodność globalną systemu oraz szybkość przesyłania danych.

Dodatkowo firma Nowinex zapewnia klientom Miejskiego Monitoringu Pożarowego priorytet podczas podejmowania prac serwisowych oraz urządzenia zastępcze na okres serwisu. Do Państwa dyspozycji oddelegowany jest sztab licencjonowanych pracowników działu technicznego – dostępny 24h.

 

Jak działa monitoring pożarowy – aktualne wytyczne


Schemat systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.

 

Na początku systemu zawsze znajduje się urządzenie transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU), służące do przesyłania sygnałów alarmów pożarowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych z centrali sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych. Urządzenie to zlokalizowane jest w obiekcie monitorowanym (abonent). Na końcu systemu znajduje się stacja odbiorcza alarmów pożarowych, zlokalizowana

w centrum odbiorczym alarmów pożarowych, tj. w miejscu z ciągłą obsługą, z którego dysponowane są siły i środki będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej, wskazane przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP. Transmisja zarówno alarmów pożarowych, jak i sygnałów uszkodzeniowych odbywa się za pomocą co najmniej dwóch łączy transmisji, określonych jako łącze podstawowe i dodatkowe.

Jako łącze podstawowe stosuje się tzw. specjalizowane tory transmisji, jako łącze dodatkowe mogą być używane systemy łączności cyfrowej wykorzystujące publiczną sieć komutowaną, przy czym należy stosować dwa fizycznie różne tory transmisji, a transmisja w łączach podstawowym i dodatkowym musi być inicjowana równocześnie i odbywać się niezależnie. Nie mniej ważnym elementem systemu jest stacja odbiorcza sygnałów uszkodzeniowych, która przyjmuje sygnały uszkodzeniowe przesyłane przez urządzenie transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych (UTASU) z systemów sygnalizacji pożarowej. Urządzenie to znajduje się w centrum odbiorczym operatora systemu monitoringu.

W celu wyeliminowania problemów dotyczących bieżącej eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, oraz dużej liczby alarmów fałszywych generowanych przez niesprawne urządzenia systemu sygnalizacji pożarowej, w wytycznych zaproponowano - częstsze konserwacje.

Dodatkowo komendant powiatowy (miejski) PSP w ramach nadzoru nad działaniem systemu może zażądać przeprowadzenia audytu poprawności funkcjonowania systemu transmisji alarmu pożarowego wraz ze współpracującymi systemami sygnalizacji pożarowej. Takie rozwiązanie ma wyeliminować dotychczasowe przypadki, gdy niesprawne urządzenia systemu sygnalizacji pożarowej generują fałszywe alarmy.
Komunikacja między obiektami realizowana jest w następujący sposób:

 

SYGNAŁ POŻAROWY.

 • Centrala pożarowa na obiekcie wykrywa pożar z czujki lub z ręcznego ostrzegacza pożarowego,

 • W zależności od rodzaju sygnału (I lub II stopień) odliczany jest stosowny czas do sprawdzenia zagrożenia, po czym sygnał jest przekazywany do terminala pożarowego na obiekcie – UTA,

 • UTA przesyła sygnał o pożarze do PSP w Jaworznie/NOWINEX torem telefonicznym oraz cyfrowym torem radiowym,

 • PSP w Jaworznie po otrzymaniu sygnału pożarowego przesłanego z obiektu lub z ACO NOWINEX– podejmuje interwencję,

SYGNAŁ AWARII.

 • W przypadku wystąpienia sygnału awarii na centrali pożarowej, UTA przesyła sygnał usterki do ACO NOWINEX torem telefonicznym oraz cyfrowym torem radiowym,

 • Po otrzymaniu sygnału awarii z obiektu Stacja Monitorowania Alarmów powiadamia serwis techniczny celem usunięcia awarii.


Uwagi dodatkowe:

 • pamiętajmy, że system pożarowy na obiekcie i system transmisji alarmu do straży to jeden integralny system !

 • w celu utrzymania całego systemu pożarowego w należytym stanie technicznym należy wykonywać systematyczne konserwacje instalacji pożarowej oraz instalacji przesyłającej sygnały pożarowe do straży,

 • w przypadku wykonywania przeglądu instalacji centrali pożarowej na obiekcie zalecana jest asysta serwisu technicznego odpowiedzialnego za działanie instalacji przesyłającej sygnały pożarowe do straży (w przypadku gdy konserwacje wykonują inne firmy),

 • systematyczne szkolenia pracowników obsługujących centrale pożarowe – pomoże w sprawniejszej obsłudze systemu oraz zmniejszy ilość fałszywych sygnałów pożarowych,

 • w celu podniesienia bezpieczeństwa zaleca się doprowadzenie analogowej/dedykowanej linii telefonicznej z priorytetem wyjścia/odbioru połączeń telefonicznych dla UTA,

 • linia telefoniczne dla UTA musi być doprowadzona przewodem uniepalnionym,


W/w uwagi mają na celu podniesienie bezpieczeństwa na obiekcie, za które Państwo odpowiadacie.


Copyright by www.nowinex.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. LOCO 2013r.

INFORMACJA DOTYCZĄ„CA PLIKӓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostę™pnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Pań„stwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą… plików cookies na urzą…dzeniach koń„cowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować‡ za pomocą… ustawień„ swojej przeglą…darki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień„ przeglą…darki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności